InscripcionsMarqueu només aquelles opcions que li interessen:

15€ - Punts bàsics per a l’ensinistrament de gossos trufers (Dissabte 9 de febrer a les 10:00h).
GRATUÏT - I TORN - Aspectes a tenir en compte en la realització de nius. Pràctiques de microscòpia. (Dissabte 9 de febrer a les 10:00h).
PLACES COMPLETES. GRATUÏT - II TORN - Aspectes a tenir en compte en la realització de nius. Pràctiques de microscòpia. (Dissabte 9 de febrer a les 17:00h).
GRATUÏT - Concurs infantil de gossos cercadors de trufa (Inscripció amb les dades del pare, mare o tutor).


PLACES COMPLETES. INSCRIPCIÓ PER LLISTA D'ESPERA
Concurs de gossos cercadors de trufa. INSCRIPCIÓ PER LLISTA D'ESPERA.PAGAMENT: ES47 3058 7409 2527 3250 0010 (Cajamar)
AYUNTAMIENTO DE CATÍ

Adjuntar justificant al realitzar l'inscripció:
Accepte política de privacitat

 

Les dades per vosté facilitades seran tractades per la Diputació de Castelló, d’acord amb el que preveu Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, en qualitat de Responsable de tractament, amb la finalitat de portar la gestió d’inscripcions en les sessions formatives.
Les dades seran conservades durant el temps que dure la formació i mentre no se sol·licite la seua supressió per l’interessat. No obstant això, les dades podran ser conservats, si és el cas, amb fins d’arxiu d’interès públic, fins d’investigació científica i històrica o fins estadístics.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals rau en el consentiment explícit manifestat per vostè, mitjançant la formalització del present formulari.
Les dades seran cedides a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.
Vos. podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, Supressió, Limitació o, si s’escau, Oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit al Registre d’Entrada de la Diputació: Plaça de les Aules, 7 12001, Castelló de la Plana o, si cal, al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@dipcas.es).
En l’escrit d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).